Rekrutacja WTZ

KWALIFIKACJA PRZYJĘCIA UCZESTNIKA DO WTZ

  1. Uczestnikami warsztatu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają wskazania do terapii zajęciowej, zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, wydanym przez właściwy organ.

 Obowiązujące kryteria:

  1. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii  zajęciowej.                                                                                                                                                                                                       
  2. Podanie kandydata na uczestnika o przyjęcie do WTZ. Ważna jest kolejność zgłoszenia. Warsztat prowadzi listę osób oczekujących, których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone przez Radę Programową WTZ.                                                                                                                             
  3. Rada programowa WTZ w oparciu o wewnętrzny Regulamin, na podstawie złożonych w/w dokumentów podejmuje decyzję o przyjmowaniu uczestników. Uczestnicy przyjmowani są na okres próbny trwający od 3 do 6 miesięcy. Po okresie próbnym Rada Programowa podejmuje decyzję dotyczącą dalszego uczestnictwa.                                                                                                                                                    
  4. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów. Dopuszcza się jednak przyjęcie uczestników do WTZ nie zachowując kolejności złożenia dokumentów w wyjątkowych sytuacjach, w których zdaniem Rady Programowej WTZ ze względu na dobro osoby z niepełnosprawnością intelektualną konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie terapii społecznej i zawodowej.

 

 

Skip to content